Profesionet e Akredituara

Profesionet e Akredituara

Për ushtrimin e disa profesioneve në Kosovë, individi duhet të pajiset me licencë dhe autorizim në mënyrë që të jetë në gjendje të ofrojë shërbime. Kërkesat janë të ndryshme për profesione të ndryshme. Kjo pjesë ofron informacione të përgjithshme lidhur me profesionet e ndryshme të akredituara në Kosovë dhe kërkesat themelore, për të ushtruar profesionin. Ju do të gjeni linçet e subjekteve përgjegjëse varësisht nga profesioni, ku mund të keni qasje në më shumë informacione lidhur me kërkesat dhe procesin e akreditimit.

Shiko të gjitha profesionet

Legjislacioni Sektorial

Legjislacioni sektorial në Kosovë

Nëse jeni të interesuar për tu qasur në informacione për rregulloren e një sektori të veçantë të shërbimeve, kjo pjesë përmban, në mënyrë të organizuar, instrumentet kryesore ligjore, ligjet dhe aktet nënligjore, të cilat rregullojnë aspektet e ndryshme të ofrimit të atyre shërbimeve në tregun e Kosovës.

Lexo më shumë